Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez „Akademia Dla Maluszka”

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Akademia dla Maluszka” Aneta Goszczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. Leśniewska 7, Warszawa, NIP: 9191708819. Adres: ul. Leśniewska 7, 03-582 Warszawa („ Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w jednym z następujących celów:
  – w przypadku zgłoszenia korespondencji za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej w celu odpowiedzi na zgłoszenie, uwagi, prośbę kontaktu zwrotnego zgodnie z przepisami w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  – w przypadku rejestracji dziecka za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej w celu potwierdzenia rejestracji danych osobowych dziecka w komunikacji zwrotnej do osoby zgłaszającej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
 3. Podanie dodatkowych danych kontaktowych takich, jak adres 
e-mail, przetwarzane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie prawidłowego kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w powyższym w celu mogą być: podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego i administracyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie czynności technicznych oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem.
 5. Podanie danych osobowych przez osoby podejmujące kontakt za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania zgłoszenia i komunikacji zwrotnej od Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w powyższym celu będą przetwarzane w szczególności aż do wygaśnięcia obowiązków w zakresie przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo: żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się 
z Administratorem na adres email: biuro@akademiadlamaluszka.pl
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.